Giải thích phrasal verb: decide against

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: decide against

I. "decide against"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

decide against someone/something

=to not choose someone or something In the end

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We decided against the house because it was too small.
  • I decide against changing my job. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi quyết định không thay đổi công việc của mình)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK