Giải thích phrasal verb: bottle up

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: bottle up

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích phrasal verb: bottle up

1. "bottle up"là phrasal verb ngoại động từ

2. Mang nghĩa"nén cơn giận,cảm xúc..."

=If you bottle up strong feelings, you do not express them or show them, especially when this makes you tense or angry/to stop yourself from showing negative emotions like anger and disappointment, especially over a long period, so that these feelings develop in a harmful way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He could no longer bottle up his anger. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta không thể nào nén cơn giận được nữa)
  • �private resentments that she had bottled up for ten years
  • Tension in the home increases if you bottle things up. 
  • Be assertive rather than bottle up your anger.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking