Giải thích phrasal verb: sort through

· Phrasal Verb

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích phrasal verb: sort through

Mang nghĩa "lục soát, tìm kiếm thứ cần tìm trong một đống thứ"

=to look at a lot of things in order to find what you want or need

IELTS TUTOR lưu ý:

  • (sort through something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She sorted through her handbag for her keys.
  • Sort through a pile of old photographs. (IELTS TUTOR giải thích: Sắp xếp lại đống ảnh cũ)
  • Sort through health insurance policies or benefit information . (IELTS TUTOR giải thích: Tìm kiếm tham khảo từ các hợp đồng bảo hiểm y tế hoặc thông tin phúc lợi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK