Giải thích phrasal verb: sing along

· Phrasal Verb

I. "sing along"là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng phrasal verb: sing along

Mang nghĩa"hát theo"

=If you sing along with a piece of music, you sing it while you are listening to someone else perform it/to sing a piece of music while someone else is singing or playing it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • sing along with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We listen to children's shows on the radio, and my little girl can sing along with all the tunes. 
  • You can sing along to your favourite Elvis hits. 
  • ..fifteen hundred people all singing along and dancing
  • The rule is if you know the words, sing along. (IELTS TUTOR giải thích: Quy tắc là nếu anh biết lời bài hát này, hãy hát theo)
  • Some people stay at the table, while others adjourn to the living room to sing along. (IELTS TUTOR giải thích: Vài người ngồi tại bàn, trong khi những người khác dời vào phòng khách để hát theo)
  • The radio station played a Billy Joel song, and I found myself singing along to it.
  • She started singing along with the song on the radio.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE