Giải thích cụm: to take its/their toll (on sth/sb)

· Collocation

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích cụm: to take its/their toll (on sth/sb)

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng danh từ "toll" tiếng anh

Mang nghĩa "gây thiệt hại"

=if something takes its toll, it causes damage

take its toll on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The recession is taking its toll on small businesses. 
  • The building was once a model of its kind, but years of neglect have taken their toll. 
  • Stress can take a heavy toll on your health.
  • every year at Christmas drunken driving takes its toll (IELTS TUTOR giải thích: Vào dịp lễ Nôen hàng năm, nạn lái xe trong tinh trạng say rượu gây ra nhiều thiệt hại)
  • The recession has taken a heavy toll.
  • The stress was beginning to take its toll on their marriage.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking