Giải thích phrasal verb: show up

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: show up, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "show up"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"xuất hiện"

=If something shows up or if something shows it up, it can be clearly seen or noticed.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, show up vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You may have some strange disease that may not show up for 10 or 15 years. 
  • The orange tip shows up well against most backgrounds.
  • They didn't show up yesterday. (IELTS TUTOR giải thích: Hôm qua họ không đến)
  • This storm will show up soon. (IELTS TUTOR giải thích: Cơn bão này sẽ sớm xuất hiện thôi)
  •  ...a telescope so powerful that it can show up galaxies billions of light years away.

2. Mang nghĩa"bóc trần, bóc phốt, làm người khác ngại"

=If someone or something shows you up, they make you feel embarrassed or ashamed of them.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, show up là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He wanted to teach her a lesson for showing him up in front of Leonov.
  • She kept saying I ought to try some, but I wasn't going to show myself up. 
  • We expected every drawing exercise to show us up as hopeless artists.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0