Giải thích phrasal verb: turn into (turn (someone/something) into someone/something)

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: turn into, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "turn into"là phrasal verb ngoại động từ & linking verb

II. Cách dùng

Mang nghĩa"biến thành"

=to change or develop into something different/to make someone or something change or develop into something different

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our holiday turned into a nightmare.
  • The freezing temperatures had turned the water in the lake into ice. 
  • His first novel was turned into a television film.
  • Life's summer leaves may turn into gold. (IELTS TUTOR giải thích: Lá hoa mùa hè trên cõi đời này có ngày cũng sẽ héo úa)
  • Can a chestnut turn into a roan or a grey? (IELTS TUTOR giải thích: Một con ngựa màu hạt dẻ có thể biến thành con ngựa lang hay ngựa xám không?)
  • If data get lost, this can turn into a nightmare scenario. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu dữ liệu bị mất, điều này có thể biến thành một viễn cảnh khủng khiếp)
  • As the days and weeks turned into months, he found great comfort in her presence.
  • With one wave of her magic wand, the mice turned into strong white horses.
  • The tale of a prince who is turned into a frog by his wicked stepmother
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0