Giải thích phrasal verb: set something/someone apart

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: set something/someone apart IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "set something/someone apart"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. set something apart (for something)

Mang nghĩa"dùng riêng làm gì"

=to keep something for a special use or purpose

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Two rooms were set apart for use as libraries.
  • Many acres of public land have been set apart for recreation. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều mẫu đất công cộng được dùng làm khu vui chơi)

2. set somebody/something apart (from somebody/something) ​

Mang nghĩa"tách rời khỏi cái gì, tách biệt khỏi a"

=to make somebody/something different from or better than others

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her elegant style sets her apart from other journalists.
  • He understood why he bad been always set apart from his brothers and sisters. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã hiểu tại sao mình cứ bị để riêng ra với các anh các chị mình)
  • It set him apart from the others. (IELTS TUTOR giải thích: Điều đó làm anh ta trở nên lập dị so với mọi người)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0