Cách dùng động từ "rely" & phrasal verb"rely on/upon sb/sth"

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "rely" & phrasal verb"rely on/upon sb/sth"

1. Mang nghĩa"tin cậy vào, tin tưởng vào"

=to trust someone or something to do something for you/If you can rely on someone to work well or to behave as you want them to, you can trust them to do this.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • rely on someone/something to do something
 • to rely upon someone tin cậy vào ai 
 • to rely upon something tin cậy vào cái gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My brother can help. At least we can rely on him. 
 • Sometimes you just have to rely on your own judgment. 
 • Can we rely on him to support us?
 • I know I can rely on you to sort it out. 
 • The Red Cross are relying on us
 • Can we rely on Williams? (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta có thể tin Williams không nhỉ?)

2. Mang nghĩa"dựa vào, cậy vào, nhờ vào (để tiếp tục sống sót)"

=to need something in order to continue living, existing, or operating/If you rely on someone or something, you need them and depend on them in order to live or work properly.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an industry that relies heavily on government contracts rely on something to do something: 
 • The museum relies on voluntary donations to keep open.
 • They relied heavily on the advice of their professional advisers.
 • The Association relies on member subscriptions for most of its income.
 • People rely on time. (IELTS TUTOR giải thích: Con người phụ thuộc thời gian)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking