Cách dùng cụm "within spitting distance (of something)" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh phân tích đề ngày 22/8/2020 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé, kèm bài viết của bạn HS đã đạt 6.5 IELTS WRITING, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm "within spitting distance (of something)" tiếng anh

Mang nghĩa "rất gần cái gì đó"

=If one place is within spitting distance of another, they are very close to each other.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We live within spitting distance of the sea. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi sống rất gần biển)
  • next to or extremely near something I work within spitting distance of the museum.
  • ...a restaurant within spitting distance of the Tower of London
  • The house is within spitting distance of the sea.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking