Giải thích phrasal verb: make up

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: make up

I. "make up" vừa là phrasal verb nội động từ, vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"bao gồm, chiếm...trong tổng số"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The people or things that make up something are the members or parts that form that thing. 
 • UK shoppers make up the largest percentage of foreign buyers. 
 • Insects are made up of tens of thousands of proteins.

2. Mang nghĩa"bịa chuyện"

=If you make up something such as a story or excuse, you invent it, sometimes in order to deceive people.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I think it's very unkind of you to make up stories about him. 
 • I'm not making it up. The character exists in real life
 • People make up stories. (IELTS TUTOR giải thích: Người ta thêu dệt nhiều chuyện (thêm mắm thêm muối)) 
 • Don't make up any excuse! (IELTS TUTOR giải thích: Đừng viện cớ nữa!)

3. Mang nghĩa"trang điểm"

=If you make yourself up or if someone else makes you up, make-up such as powder or lipstick is put on your face.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She spent too much time making herself up. 
 • She chose Maggie to make her up for her engagement photographs.
 • I can't be bothered to make up my face
 • I can make up myself. (IELTS TUTOR giải thích: Em có thể tự trang điểm được)

4. Mang nghĩa"Làm cho số lượng một cái gì đó chính xác hơn/đủ quân số hơn, cho đủ quân số"

=If you make up an amount, you add something to it so that it is as large as it should be.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I have 17000 VND and I need 20000 VND, but my parents have promised to make up the difference. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có 17000 và tôi cần 20000 nhưng bố mẹ tôi đã hứa sẽ cho tôi khoản tiền chênh lệch đó)
 • We can't cover our costs, and rely on donors to make up the difference. 
 •  The team had six professionals and made the number up with five amateurs.
 • Alex and Nam were only invited to make up numbers. (IELTS TUTOR giải thích: Alex và Nam chỉ được mời để đủ số lượng)
 • For every £100 you save, I will make it up to £125.

5. Mang nghĩa"làm bù (vì đã nghỉ thời gian trước rồi)"

=If you make up time or hours, you work some extra hours because you have previously taken some time off work.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They'll have to make up time lost during the strike

6. Mang nghĩa"giảng hoà, làm hoà, hết giận"

=If two people make up or make it up after a quarrel or disagreement, they become friends again.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She came back and they made up.
 • They never made up the quarrel. 
 • They should make up with their ex-enemy in the West. 
 • I'll make it up with him again.
 • Linda, I think you should make up with Alex. You can’t be mad at him forever. (IELTS TUTOR giải thích: Linda, tôi nghĩ bạn nên làm hòa với Alex. Bạn không thể lúc nào cũng bực bội với anh ấy)

7. Mang nghĩa"chuẩn bị cái gì đó"

=If you make up something such as food or medicine, you prepare it by mixing or putting different things together.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Prepare the souffle dish before making up the souffle mixture.
 • Can you make up a list of all students that pass the exam? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể lập một danh sách tất cả học sinh đỗ bài kiểm tra không?)
 • The maid will make up my room later. (IELTS TUTOR giải thích: Người giúp việc sẽ sắp xếp lại căn phòng của tôi sau ấy mà)

8. Mang nghĩa"dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If you make up the bed, I will buy this ball for you. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu con dọn dẹp sạch sẽ, mẹ sẽ mua quả bóng kia cho con)
 • Can you make up the bed, please? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể dọn dẹp ngăn nắp không, làm ơn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking