Giải thích phrasal verb: live off sb/sth

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: live off sb/sth

I. "live off" là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "sống dựa vào, nhờ vào"

=If you live off another person, you rely on them to provide you with money / to use someone or something to provide the money or food that you need to live

IELTS TUTOR lưu ý:

  • live off benefits/income/interest
  • live off earnings/a pension/savings

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She has been living off her savings since she lost her job in December. 
  • Many young unemployed people are still living off their parents. 
  • All his life he had lived off his father. 
  • They had learned to live off the land (= grow or find their own food). 
  • They just live off the land. (IELTS TUTOR giải thích: Họ chỉ sống bằng các sản phẩm nông nghiệp)
  • ....a man who all his life had lived off his father.
  • Her family live off her monthly income. (IELTS TUTOR giải thích: Gia đình cô ta sống nhờ vào thu nhập hàng tháng của cô ta)
  • Are they happy to live off immoral earnings? (IELTS TUTOR giải thích: Liệu họ có vui vẻ khi sống trên những thu nhập phi đạo đức không?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK