Giải thích phrasal verb: live by

· Phrasal Verb

I. "live by" là phrasal verb �ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "sống nhờ vào làm cái gì đó/sống theo tôn chỉ, đạo đức..."

=If you live by a particular rule, belief, or ideal, you behave in the way in which it says you should behave/to behave according to a particular set of beliefs or principles

IELTS TUTOR lưu ý:

  • live by something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They live by the principle that we are here to add what we can to life
  • He argued that even criminals have a code of ethics that they live by.
  • I will live by honest labour. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ sống bằng sự làm ăn lương thiện)
  • True winners live by the virtues of fairness and decency. (IELTS TUTOR giải thích: Những người chiến thắng thật sự sống bằng những đức tính của sự công bằng và đứng đắn)
  • They live by hunting and fishing in the river valleys. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sống bằng cách săn bắn và câu cá ở các thung lũng sông)
  • I will live by honest labour. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ sống bằng sự làm ăn lương thiện)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking