Giải thích cụm"at (the) most"tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Giải thích cụm"at (the) most"tiếng anh

Mang nghĩa"tối đa, cùng lắm là, cùng lắm, quá lắm"

=used for showing that you are mentioning the largest possible amount, although the real amount may be less

IELTS TUTOR lưu ý:

  • at the very most

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The whole process will take an hour at the most. (IELTS TUTOR giải thích: Toàn bộ quá trình sẽ mất nhiều nhất là một tiếng)
  • At most, the work will take a week. It should cost around $20, or $30 at the most.
  • I don't want to spend more than $70, 00 at the most. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không muốn chi tối đa quá 70 đô la)
  • The whole process will take half an hour at the most. 
  • A new engine would cost, at most, two thousand dollars. 
  • She guessed him to be in his late thirties. 
  • I don't have to spend more than $50, 00 at the most. (IELTS TUTOR giải thích: Cùng lắm thì tôi cũng không phải tiêu quá 50 đô la)
  • Forty at the very most.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking