Giải thích phrasal verb: go for

· Phrasal Verb

I. "go for " là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"chọn"

=If you go for a particular thing or way of doing something, you choose it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I think I’ll go for the steak. What are you having?
 • People tried to persuade him to go for a more gradual reform programme.

2. Mang nghĩa"được áp dụng cho"

=to be true or relevant for someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We expect you boys to behave yourselves, and the same goes for the girls.
 • What I have said about him goes for you, too (IELTS TUTOR giải thích: điều tôi nói về hắn áp dụng được cả với anh)

3. Mang nghĩa"dùng để động viên ai làm gì, cứ làm đi, làm đại đi"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Go for it! (IELTS TUTOR giải thích: Cứ liều thử đi!)

4. Mang nghĩa"thích"

=to like a particular type of person or thing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I don’t really go for horror films. 
 • So what type of men do you go for?

5. Mang nghĩa"tấn công, công kích, nhảy xổ vào"

=to attack someone physically/to criticize someone strongly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His dog looked as if it was about to go for me.
 • We had a row and I really went for him.
 • They went for him in the newspapers (IELTS TUTOR giải thích: họ công kích anh ấy trên báo chí)

6. Mang nghĩa"bán cái gì ở mức giá nào đó"

=to be sold for a particular amount of money

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We expect the house to go for about £200,000.

7. go for nothing = coi như bỏ công, không có gì

=to achieve nothing, or to be completely wasted

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’d have hated for all that work to go for nothing.
 • The work went for nothing (IELTS TUTOR giải thích: công việc coi như không có kết quả gì; công cốc)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK