Giải thích idiom "hit the road" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "hit the road" tiếng anh

Mang nghĩa "lên đường, khởi hành"

=to leave a place or begin a journey

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cụm này rất informal 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I'd love to stay longer but I must be hitting the road.
  • Hit the road! (IELTS TUTOR giải thích: Lên đường thôi!)
  • We had better hit the road. (IELTS TUTOR giải thích: Tốt hơn là chúng ta nên đi)
  • I'll put on my coat and hit the road. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ mặc áo vào và lao ra đường)
  • Follow this footpath and you'll eventually hit the road. (IELTS TUTOR giải thích: Cứ đi theo con đường mòn rồi cuối cùng anh sẽ gặp được đường cái)
  • She is hustling to get packed and hit the road to California. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy vội vã thu dọn hành lý và bắt đầu cuộc hành trình đến California)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK