Giải thích phrasal verb: give birth (to someone)

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: give birth (to someone)

I. "give birth (to)"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

=When a woman or female animal gives birth, she produces a baby or young animal from her body

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She's just given birth to a baby girl. 
  • She's due to give birth at any moment.
  • She gave birth to a baby boy.
  • My sister will give birth to a baby. (IELTS TUTOR giải thích: Chị gái tôi sẽ sinh em bé)
  • Why don't you give birth to another baby? (IELTS TUTOR giải thích: Tại sao bạn không sinh thêm một bé nữa?)
  • She gave birth to twins. 
  • Our cat gave birth last night. 
  • This extraordinary experience gave birth to (= gave him the idea for) his latest novel.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking