Giải thích phrasal verb: get through

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: get through IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "get through"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"hoàn thành (deadline, bài tập khó....)"

=If you get through a task or an amount of work, especially when it is difficult, you complete it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • I think you can get through the first two chapters.

2. Mang nghĩa"vượt qua (chướng ngại vật, gian khổ, khó khăn....)"

=If you get through a difficult or unpleasant period of time, you manage to live through it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • It is hard to see how people will get through the winter. 
 • We're gonna get through this together. (IELTS TUTOR giải thích:  Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này)
 • We couldn't get through a day without arguing.

3. Mang nghĩa"dùng, sử dụng"

=If you get through a large amount of something, you use it.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • We've got through a lot of tyres. 
  • You'll get through at least ten nappies a day.

  4. Mang nghĩa"liên lạc, kết nối với ai"

  =If you get through to someone, you succeed in making them understand something that you are trying to tell them/If you get through to someone, you succeed in contacting them on the phone.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • An old friend might well be able to get through to her and help her. 
  • The message was finally getting through to him.
  • Did you get through to him? (IELTS TUTOR giải thích:  Bạn có liên lạc với anh ấy không?)
  • Look, I can't get through to this number. 
  • I've been trying to ring up all day and I couldn't get through.

  5. Mang nghĩa"vượt qua (kì thi...)"

  =If you get through an examination or get through, you pass it.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Did you have to get through an entrance examination?

  6. Mang nghĩa"thông qua (bộ luật...)"

  =If a law or proposal gets through, it is officially approved by something such as a parliament or committee.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  •  ...if his referendum law failed to get through. 
  • Such a radical proposal would never get through parliament.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0