Giải thích idiom "show one's (true) colors" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "show one's (true) colors" tiếng anh

Mang nghĩa "lộ bản chất thật, lột mặt nạ ra, hiện nguyên hình..."

=the kind of person someone really is rather than what the person seems to be

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • No, it's my first birthday with my boyfriend and he has to work. I get mad at him but I think it's a little too soon to show my true colours

  • I thought he was a really sweet guy, but then he got mad and showed his true colors.

  • Show your true colors. (IELTS TUTOR giải thích: Hiện nguyên hình đi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE