Giải thích phrasal verb: get over

· Phrasal Verb

I. "get over"là phrasal verb ngoại động từ

II. Giải thích phrasal verb: get over

1. Mang nghĩa"hồi phục (sức khoẻ)"

=If you get over an unpleasant or unhappy experience or an illness, you recover from it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It took me a very long time to get over the shock of her death.
  • She'll soon get over her disappointment. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy sẽ sớm vượt qua được nỗi thất vọng của mình)
  • It can take weeks to get over an illness like that. 
  • Don’s pretty upset, but he’ll get over it.

2. Mang nghĩa"vượt qua (khó khăn, nỗi thất vọng)"

=If you get over a problem or difficulty, you overcome it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • How would they get over that problem, he wondered?
  • Sometimes we never get over it. (IELTS TUTOR giải thích: Đôi khi chúng ta không bao giờ vượt qua được điều đó)
  • Can you get over the wall? (IELTS TUTOR giải thích: Anh có thể vượt qua tường không?)
  • There are many hurdles still to get over before the new restaurant can open.

3. Mang nghĩa"dẹp bỏ cái gì để làm cái khác"

=to do something or allow something to happen, because you want it to be finished or you want to start something else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We decided to get the holidays over before we started decorating the house.

4. Mang nghĩa"làm cho ai nghe thấy, hiểu vấn đề gì"

=If you get your message over to people, they hear and understand it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We have got to get the message over to the young that smoking isn't cool.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE