Giải thích idiom "(all) the rage" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "(all) the rage" tiếng anh

Mang nghĩa "thịnh hành"

=very popular ​

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Internet shopping is now all the rage.
  • Referendums are now all the rage. (IELTS TUTOR giải thích: Trưng cầu dân ý đang rất phổ biến)
  • Long hair for men was all the rage in the 70s.
  • Internet shopping is now all the rage. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày nay việc đi chợ trên Internet rất phổ biến)
  • Short skirts are all the rage at the moment. (IELTS TUTOR giải thích: Váy ngắn hiện nay đang là mốt phổ biến) 
  • E - cards have been all the rage in recent years. (IELTS TUTOR giải thích: Trong những năm gần đây, thiệp điện tử rất phổ biến)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE