Giải thích phrasal verb: engage in sth

· Phrasal Verb

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: engage in sth

I. Cách dùng "engage"

II. Cách dùng "engage in"

1. Mang nghĩa "tham gia vào một việc gì"

=to take part in a particular activity, especially one that involves competing with other people or talking to them

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He has engaged in a dispute with his former business partner.
  • The two governments have agreed to engage in a comprehensive dialogue to resolve the problem.
  • I have no time to engage in gossip (IELTS  TUTOR  giải  thích: tôi chẳng có thời giờ để tham gia vào những chuyện ngồi lê đôi mách)
  • to engage in negotiations with someone (IELTS  TUTOR  giải  thích: tiến hành thương lượng với ai)

2. engage someone in conversation = nói chuyện điện thoại

=to start having a conversation with someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Once Mrs Kirkpatrick engages you in conversation, you're stuck with her for half an hour.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking