Giải thích phrasal verb: feed on

· Phrasal Verb

I. "feed on"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: feed on

Mang nghĩa"ăn, sống nhờ vào"

=if an animal feeds on something, it eats it, especially as its usual food

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Bees are fuzzy insects that feed on flowers. (IELTS TUTOR giải thích: Ong là loài công trùng xù lông sống nhờ vào hoa)
  • They feed on slugs, worms and other small invertebrates. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ăn sên, sâu bọ và các động vật nhỏ không xương sống khác)
  • The cutworms feed on the young tender shoots of corn. (IELTS TUTOR giải thích: Những con sâu bướm ngài ăn các chồi bắp non)
  • The agar can be enriched with nutrients for the bacteria to feed on. (IELTS TUTOR giải thích: Thạch được làm giàu dinh dưỡng để vi khuẩn mọc lên)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK