Giải thích idiom "let your hair down" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "let your hair down" tiếng anh

Mang nghĩa"thư giãn, xoã"

=to relax and enjoy yourself, without worrying about behaving politely/to enjoy yourself and start to relax, especially after working very hard

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is only with friends that most people feel they can let their hair down and be themselves.
  • Just let your hair down and enjoy the movie! (IELTS TUTOR giải thích: Hãy cứ thật thoải mái đi và thưởng thức bộ phim nhé!)
  • We need a place where young folk can let their hair down and enjoy themselves.
  • Oh let your hair down for once!
  • The party gave us all a chance to really let our hair down.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE