Giải thích phrasal verb: fight off

· Phrasal Verb

I. "fight off"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: fight off

1. Mang nghĩa"đẩy lùi (bệnh tật, cảm cúm...)"

=If you fight off something, for example an illness or an unpleasant feeling, you succeed in getting rid of it and in not letting it overcome you.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Unfortunately these drugs are quite toxic and hinder the body's ability to fight off infection. 
  • All day she had fought off the impulse to phone Harry.
  • Talk would help me fight off the exhaustion. (IELTS TUTOR giải thích: Trò chuyện sẽ giúp tôi đẩy lùi tình trạng kiệt sức)
  • I was trying to fight off the urge to sneak into the kitchen for something to eat. 
  • Her body couldn’t fight the infection off.
  • Wolves and dogs hunt in packs to fight off scavenging birds that would otherwise steal their prey. (IELTS TUTOR giải thích: Loài sói và chó săn mồi thành từng bầy để ngăn những con chim ăn xác thối có thể cướp lấy miếng mồi của chúng)

2. Mang nghĩa"ngăn chặn người nào tấn công"

=If you fight off someone who has attacked you, you fight with them, and succeed in making them go away or stop attacking you.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The woman fought off the attacker.
  • She managed to fight off her attackers. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy xoay xở để ngăn chặn những người tấn công cô ấy)
  • I'm trying to fight off a cold by taking Vitamin C everyday. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang cố đẩy lùi bệnh cảm bằng cách uống Vitamin C mỗi ngày)
  • A healthy immune system is the best way to fight off an illness. (IELTS TUTOR giải thích: Hệ thống miễn dịch khỏe mạnh là cách tốt nhất để ngăn chặn bệnh tật)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE