Giải thích phrasal verb: engage with someone/something

· Phrasal Verb

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: engage with someone/something

Mang nghĩa "cố gắng hiểu, hoà đồng, cố gắng hợp rơ với ..."

=to make an effort to understand and deal with someone or something

  • She is accused of failing to engage with the problems of her staff.
  • Are you so tired you don’t have the energy to engage with your kids?
  • a very conservative teacher who will not engage with the students (IELTS  TUTOR  giải  thích: giáo viên bảo thủ không tìm  cách hoà đồng & hiểu  học  sinh) 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking