Giải thích phrasal verb: drop off

· Phrasal Verb

I. "drop off"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: drop off

1. Mang nghĩa"Đỗ ai đó xuống, cho ai đó xuống xe"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Can you drop the kids off at school this morning?
 • A bus station is a structure where city or intercity buses stop to pick up and drop off passengers. (IELTS TUTOR giải thích: Trạm xe buýt là nơi mà xe buýt trong thành phố hay xe buýt liên tỉnh dừng lại đưa và đón hành khách)
 • Let's drop off Tom and Jerry at the hamburger joint. Chúng ta thả Tom và Jerry ở tiệm bánh hamburger đi.

2. Mang nghĩa"Đem cái gì đến"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Is it ok if I drop the documents off later?
 • I'm going to come over to drop off the book to you. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ đi qua để đem cuốn sách cho bạn)

3. Mang nghĩa"Xuống, suy giảm"

=If the level of something drops off, it becomes less.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her popularity has dropped off recently.
 • Sales to the British forces are expected to drop off.
 • The demand for mobile phones shows no signs of dropping off.
 • The daily toll of casualties has dropped off sharply.

4. Mang nghĩa"Ngủ"

=If you drop off to sleep, you go to sleep.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He usually drops off in front of the telly.
 • I must have dropped off to sleep.
 • Just as I was dropping off, a strange thought crossed my mind.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE