Giải thích phrasal verb: cut down/cut down on

· Phrasal Verb

I. "cut down"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: cut down

1. Mang nghĩa"cắt giảm"

=to reduce the amount or number of something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • cut down on sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The supermarket chain has promised to cut down on packaging. 
 • This new system should cut down the time spent in meetings.
 • I'm trying to cut down on caffeine. 
 • She used to work 50 hours a week, but recently she's cut down.
 • The supermarket chain has promised to cut down on packaging. 
 • This new system should cut down the time spent in meetings.
 • You should cut down on inessential spending. (IELTS TUTOR giải thích: Anh nên cắt giảm các chi phí không cần thiết)
 • Cut down on food and clothing (IELTS TUTOR giải thích: Bớt ăn bớt mặc)
 • The doctor advised him to cut down his working hours.
 • I’m trying to cut down on salt.

2. Mang nghĩa"chặt cây"

=If you cut down a tree, you cut through its trunk so that it falls to the ground.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • A vandal with a chainsaw cut down a tree.
 • These beautiful trees were needlessly cut down. (IELTS TUTOR giải thích: Những cái cây xinh đẹp này không cần phải chặt xuống)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK