Giải thích phrasal verb: decide on

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: decide on

I. "decide on" vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"lựa chọn"

=to choose someone or something from a number of possible choices/If you decide on something or decide upon something, you choose it from two or more possibilities

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We decided on Spain for our holiday this year.
  • After leaving university, Therese decided on a career in publishing
  • I've decided on blue for the bathroom.
  • When did he decide on separation? (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta đã quyết định ly thân khi nào?)
  • Let's decide on plan A then. (IELTS TUTOR giải thích: Vậy ta hãy quyết định phương án A)
  • The final important thing is to decide on the colors. (IELTS TUTOR giải thích: Điều quan trọng cuối cùng là quyết định màu sắc)
  • How did you decide on what to study in university? (IELTS TUTOR giải thích: Làm thế nào mà bạn quyết định được là học cái gì ở trường đại học?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking