Giải thích phrasal verb: come down to

· Phrasal Verb

I. "come down to"là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng phrasal verb: come down to

Mang nghĩa"chung quy là do, quy về"

=If a problem, decision, or question comes down to a particular thing, that thing is the most important factor involved.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Walter Crowley says the problem comes down to money.
  • I think that it comes down to the fact that people do feel very dependent on their automobile.
  • What it comes down to is, there are bad people out there, and somebody has to deal with them.
  • Inflation will come down to six per cent by the year - end. (IELTS TUTOR giải thích: Lạm phát sẽ giảm xuống còn 6% vào cuối năm)
  • People's motivations often come down to one of three things : making money, finding love, or changing the world. (IELTS TUTOR giải thích: Động lực của con người thường quy về một trong ba điều: kiếm tiền, kiếm tình, hay thay đổi thế giới)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK