Giải thích idiom "have the patience of a saint" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "have the patience of a saint" tiếng anh

Mang nghĩa "có sức chịu đựng, kiên nhẫn phi thường"

=to always be calm and never allow anything to upset you/a very large amount of patience

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Mrs. Martha has the patience of a saint ; she raised six children by herself. (IELTS TUTOR giải thích: Bà Martha có tính kiên nhẫn đáng phục thiệt; bà đã tự nuôi nấng sáu đứa con)
  • You have to have the patience of a saint to work in a company like this. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn phải thật kiên nhẫn để làm việc trong một công ty như thế)
  • You need the patience of a saint for this job. 
  • My husband, who has the patience of a saint, has helped me a great deal. 
  • In contrast, Travis must have been blessed with the patience of a saint.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE