Giải thích phrasal verb: close down

· Phrasal Verb

I. "close down"vừa là phrasal verb ngoại động từ vừa là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng phrasal verb: close down

Mang nghĩa"đóng cửa"

=to end the operation of something, or (esp. a place of business) to stop operating

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Their intention is to close down the factory. 
 • Hotels are closing down all over the country. 
 • Close down all programs that are running before you install the software.
 • The enemies tried to close down our movement. (IELTS TUTOR giải thích: Quân thù cố trấn áp phòng trào của chúng tôi)
 • Their plan is to close down the factory. (IELTS TUTOR giải thích: Kế hoạch của họ là đóng cửa nhà máy)
 • The government plans to close down 12 coal mines. (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ dự tính sẽ đóng cửa 12 mỏ than)
 • It can close down or jam up the internet. (IELTS TUTOR giải thích: Nó có thể đóng hoặc làm tắc nghẽn Internet) 
 • The company has decided to close down uneconomical factories. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty đã quyết định đóng cửa những nhà máy họat động không hiệu quả)
 • After long negotiations, they have decided to close down the plant. (IELTS TUTOR giải thích: Sau những lần đàm phán dài, họ đã quyết định đóng cửa nhà máy)
 • Close down all programs that are running before you install this software. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy trước khi bạn cài đặt phần mềm này)
 • The local factory closed down in June. 
 • A spokesperson denied that they had bought the company in order to close it down. 
 • He said he would close down before he would force all hands to join the union. 
 • All the mines in this area were closed down in the 1980s. 
 • Our local butcher is closing down.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE