Giải thích phrasal verb: cheer sb on

· Phrasal Verb

I. "cheer sb on" là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"cổ vũ, động viên ai"

=to shout loudly in order to encourage someone/When you cheer someone on, you shout loudly in order to encourage them, for example when they are taking part in a game.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I’ll be there to cheer you on when the race starts.
  • As the runners went by, we cheered them on.
  • The entire reindeer community assembled to cheer these great heroes on their way. (IELTS TUTOR giải thích: Toàn bộ những chú tuần lộc khác tụ tập lại hoan hô những chú tuần lộc anh hùng giỏi giang trong cuộc hành trình)
  • Everybody came to the stadium to cheer on the home team. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi người đều đến sân vận động để cổ vũ cho đội nhà)
  • We'll be there to cheer you on when the race starts. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi sẽ ở đó để cổ vũ bạn khi cuộc đua bắt đầu)
  • A thousand supporters packed into the stadium to cheer them on. 
  • Most will probably be cheering on their favourite players.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking