Giải thích phrasal verb "catch up on sth" tiếng anh

· Phrasal Verb

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb "catch up on sth" tiếng anh

I. Cách dùng "catch sb up on sth"

Mang nghĩa "cập nhật tin tức cho ai"

=to give someone the latest news or information about something:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Can someone catch me up on the latest developments?

II. Cách dùng "catch up on sth"

1. Mang nghĩa "cập nhật tin tức"

=to learn about (recent events)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He reads the newspaper on Sunday mornings to catch up on the news.

2. Mang nghĩa "bù lại"

=to do (something) that one could have done earlier

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She has to catch up on her homework.
  • I just want to go home and catch up on some sleep (IELTS TUTOR giải thích: ngủ bù)
  • I have got a lot of work to catch up on. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có nhiều việc phải làm bù) 
  • I hope to catch up on some much-needed sleep this weekend. 
  • Staff must stay behind after hours to catch up on their work. (IELTS TUTOR giải thích: Nhân viên phải ở lại sau giờ làm việc để làm nốt công việc)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK