Giải thích phrasal verb: bring out

· Phrasal Verb

I. "bring out"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: bring out

1. Mang nghĩa"xuất bản"

=When a person or company brings out a new product, especially a new book or CD, they produce it and put it on sale.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A journalist all his life, he's now brought out a book
  • They will bring out my latest novel. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sẽ xuất bản cuốn tiểu thuyết mới nhất của tôi)
  • Most automobile companies bring out new models each year. (IELTS TUTOR giải thích: Hầu hết các công ty xe hơi mỗi năm đều giới thiệu kiểu xe mới)
  • They try to bring out one new book each month. (IELTS TUTOR giải thích: Mỗi tháng họ cố gắng cho xuất bản một quyển sách mới)

2. Mang nghĩa"làm lộ ra"

=Something that brings out a particular kind of behaviour or feeling in you causes you to show it, especially when it is something you do not normally show.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is totally dedicated and brings out the best in his pupils.
  • It can really help bring out your eyes. (IELTS TUTOR giải thích: Nó có thể thực sự giúp làm nổi bật đôi mắt của bạn)
  • Pressure can bring out the worst in people. (IELTS TUTOR giải thích: Áp lực có thể bộc lộ những tính xấu ở con người)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK