Giải thích idiom "hold someone in high esteem​/​regard" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "hold someone in high esteem​/​regard" tiếng anh

Mang nghĩa"tôn trọng, kính trọng ai"

=to admire or respect someone very much/To have a large amount of respect or admiration for someone.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He contributed much to the life of York, and was held in high regard there.
  • All of us hold the vice president in high regard. 
  • We hold these policies in high regard. 
  • Barrack Obama was held in high regard by both Northerners and Southerners. (IELTS TUTOR giải thích: Ông Barrack Obama được người dân hai miền Nam và Bắc nước Mỹ kính trọng)
  • Liana seems to hold her father in high regard, and becomes hurt when people badmouth him in her presence. (IELTS TUTOR giải thích: Liana dường như rất quý trọng cha của cô ấy, và rất đau lòng khi người ta chê bai ông trước mặt cô)
  • I'll go see if I can persuade the committee—they hold me in high regard. 
  • I've always held my father in high regard for his hard work to provide for us. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK