Giải thích phrasal verb: grow up

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: grow up

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích phrasal verb: grow up

1. Mang nghĩa"lớn lên, trưởng thành"

=When someone grows up, they gradually change from being a child into being an adult.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She grew up in Tokyo
  • How quickly they grow up. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng lớn nhanh quá)
  • Underfed children can't grow up normally. (IELTS TUTOR giải thích: Trẻ em thiếu ăn không thể phát triển bình thường được)

2. Mang nghĩa"phát triển"

=If something grows up, it starts to exist and then becomes larger or more important.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A variety of heavy industries grew up alongside the port

3. Mang nghĩa"dừng việc cư xử trẻ con lại, chín chắn lên"

=If you tell someone to grow up, you are telling them to stop behaving in a silly or childish way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It's time you grew up.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking