Giải thích phrasal verb: abide by sth

· Phrasal Verb

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: abide by sth

I. Cách dùng động từ "abide"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "abide"

II. Giải thích phrasal verb: abide by sth

Mang nghĩa "hành động đúng theo cái gì; tôn trọng; trung thành tôn trọng, giữ, tuân theo, chịu theo; trung thành với"

=to accept or obey an agreement, decision, or rule

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to abide by a promise (IELTS TUTOR giải thích: hành động theo đúng lời hứa; giữ đúng lời hứa)
  • to abide by one's friend (IELTS TUTOR giải thích: trung thành với bạn)
  • to abide by the laws (IELTS TUTOR giải thích: tuân thủ pháp luật)
  • Competitors must abide by the judge's decision.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK