Giải thích phrasal verb: attend to sb/sth

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: attend to sb/sth

Mang nghĩa "để tâm, lo"

=to help someone or deal with something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Doctors tried to attend to the worst injured soldiers first. 
  • I always have so many things to attend to when I come into the office after a trip abroad.
  • I'll attend to it at once. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ giải quyết việc đó ngay)
  • Shall we attend to the insurance? (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi sẽ lo việc bảo hiểm nhé?)
  • I'll attend to it right away. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ giải quyết nó ngay lập tức)
  •  Attend to your work and stop talking. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy để tâm vào công việc của anh và đừng nói chuyện nữa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking