Giải thích: lie in wait for.../lie ahead of..​/lie ​before​/​lie in store

· Phrasal Verb

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích: lie in wait for.../lie ahead of..​/lie ​before​/​lie in store

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng

1. lie ahead​/​before​/​in store

Mang nghĩa"cái gì đó sẽ xảy ra"

=if something lies ahead, it is going to happen to you in the future/to be in the future

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A grand future lies ahead of him.
  • We don't know what lies ahead. 
  • You need to be ready for whatever problems lie ahead.(IELTS TUTOR giải thích: Bạn cần sẵn sàng cho bất cứ vấn đề nào sắp xảy ra trong tương lai)
  • You graduate today, and an exciting future lies ahead of you.
  • Will she measure up to the challenges that lie ahead of her? (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta sẽ đủ bản lĩnh để đương đầu với những thử thách phía trước chứ?)

2. lie in wait (for someone)

Mang nghĩa"cái gì đó sẽ xảy ra"

�=if something unpleasant is lying in wait for you, it is going to happen to you

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Little did I know what troubles were lying in wait for me when I got home.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK