Giải thích phrasal verb: point to/towards sth

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: point to/towards sth

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng

Mang nghĩa"chỉ rõ, vạch rõ"

=to show the truth or importance of something/to make it seem likely that a particular fact is true or that a particular event will happen

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I can't point to any one particular reason for it (IELTS TUTOR giải thích: tôi không thể đưa ra bất cứ lý do đặc biệt nào cho việc đó)
  • all the evidence points to his guilt (IELTS TUTOR giải thích: tất cả các chứng cứ đã vạch rõ tội phạm của hắn)
  • Earlier reports pointed to pupils working harder, more continuously, and with enthusiasm. 
  • Private polls and embassy reports pointed to a no vote.
  • George Fodor points to other weaknesses in the way the campaign has progressed.
  • Gooch last night pointed to their bowling as the key to World Cup success
  • The evidence clearly points to her guilt.
  • All the evidence points to suicide.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking