Cách dùng động từ"profit"& phrasal verb"profit from"

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"profit"& phrasal verb"profit from"

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "income" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"profit"& phrasal verb"profit from

1. Cách dùng động từ"profit"

1."profit"vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"làm lợi cho, có lợi, làm cho ai có lợi thế"

=to give someone an advantage/If you profit from something, or it profits you, you gain some advantage or benefit from it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I think we have reached an agreement which not only profits management but also labour.
 • Jennifer wasn't yet totally convinced that she'd profit from a more relaxed lifestyle.
 • So far the French alliance had profited the rebels little. 
 • Whom would it profit to terrify or to kill this man? 
 • It’s sickening that somebody would profit from her misfortune.
 • What will it profit us to make this bargain (= How will we benefit)?
 • It profited him nothing (IELTS TUTOR giải thích: cái đó không có lợi gì cho nó cả)

2. Cách dùng phrasal verb"profit from"

Mang nghĩa"kiếm lời từ, thu lợi nhuận từ, được giúp đỡ bởi cái gì"

=If you profit from something, you earn a profit from it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Footballers are accustomed to profiting handsomely from bonuses. 
 • He has profited by selling his holdings to other investors. 
 • The dealers profited shamefully at the expense of my family.
 • Do you want to profit from trading stock options? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn muốn muốn kiếm lời từ cổ phiếu giao dịch không?)
 • We hope to profit from the sale. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta hi vọng lợi nhuận nhờ việc bán hàng)
 • Mary hopes to profit from these experiences. (IELTS TUTOR giải thích: Mary hi vọng những kinh nghiệm này có thể giúp đỡ cô ấy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK