Giải thích idiom"work/do wonders​" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom"work/do wonders​" tiếng anh

Mang nghĩa"tạo ra điều kì diệu, cái gì đó rất tốt"

=If you say that a person or thing works wonders or does wonders, you mean that they have a very good effect on something/to have a very good effect on someone or something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • do​/​work wonders for
  • do​/​work wonders with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A few moments of relaxation can work wonders. 
  • Rushton has done wonders for the industry.
  • The right communication style can do wonders for your career. (IELTS TUTOR giải thích: Hình thức giao tiếp thích hợp có thể tạo ra những điều kỳ diệu cho sự nghiệp của bạn) 
  • You need a rest and some fresh air. A weekend by the sea would do wonders. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn cần nghỉ ngơi và hít thở không khí trong lành. Một kỳ nghỉ cuối tuần ngoài biển sẽ mang đến điều kỳ diệu đấy)
  • Fresh air and exercise do wonders for your health. 
  • They have worked wonders with kids that other schools had rejected.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE