Giải thích idiom "travel/step back (in time)" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "travel/step back (in time)" tiếng anh

Mang nghĩa "ngược dòng thời gian, trở về với thời xưa..."

​=to go back into the past

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Through the carvings and historical facts, I felt like I was traveling back in time at Quang Tri Stronghold.
  • Visiting her house was like stepping back in time/stepping back 50 years.
  • You can't travel back in time, scientists say. (IELTS TUTOR giải thích:  Các nhà khoa học nói, bạn không thể du hành ngược thời gian)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE