Giải thích idiom "to the detriment of" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "to the detriment of" tiếng anh

Mang nghĩa "phương hại đến, làm hại đến"

​=If something happens to the detriment of something or to a person's detriment, it causes harm or damage to them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Children spend too much time on schoolwork, to the detriment of other activities.
  • He works long hours, to the detriment of his health. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ấy làm việc hàng tiếng đồng hồ liền, có hại cho sức khỏe của anh ta)
  • The two can be separated, but only to the detriment of both. (IELTS TUTOR giải thích:  Hai bên có thể được chia tay, nhưng chỉ gây tổn hại cho cả hai)
  • This is a grave breach of the Agreement stipulations to the detriment of our interests. (IELTS TUTOR giải thích:  Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng các quy định của bản hợp đồng làm thiệt hại đến lợi ích của chúng tôi)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE