Giải thích idiom "a bitter pill (for somebody) (to swallow)" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "a bitter pill (for somebody) (to swallow)" tiếng anh

Mang nghĩa "điều đắng cay (điều tủi nhục) phải chịu đựng"

​=a difficult or unpleasant fact or situation that has to be accepted

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This defeat, though, was the most bitter pill to swallow.
  • The truth about her family had been a bitter pill to swallow. (IELTS TUTOR giải thích:  Sự thật về gia đình cô ta là một điều thật khó chấp nhận)
  • Losing to a younger player was a bitter pill to swallow.
  • When life is a bitter pill to swallow, you gotta hold on to what you believe. (IELTS TUTOR giải thích:  Khi cuộc đời là một viên thuốc đắng để nuốt trôi, bạn phải giữ vững những gì bạn tin tưởng)
  • That was a bitter pill for them to swallow. (IELTS TUTOR giải thích:  Đó là điều cay đắng mà họ phải chấp nhận) 
  • Defeat in the election was a bitter pill for him to swallow. (IELTS TUTOR giải thích:  Sự thất bại trong cuộc bầu cử quả là sự ngậm đắng nuốt cay đối với ông ta)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE