Giải thích idiom "to shed light on something/to throw light on something/cast light on sth" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "to shed light on something/to throw light on something/cast light on sth" tiếng anh

Mang nghĩa "soi sáng vào, chiếu sáng vào"

=To shed light on, throw light on, or cast light on something means to make it easier to understand, because more information is known about it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A new approach offers an answer, and may shed light on an even bigger question.
  • The Juno mission, planned for the next decade, should help to shed light on these processes. (IELTS TUTOR giải thích: Phi vụ Juno, được lập kế hoạch trong thập kỷ tới, có thể giúp làm rõ các quá trình này)
  • Tracking technologies have shed light on the birds' social nature. 
  • He was never able to shed light on how an average kid from upstate New York came to commit the worst act of domestic terrorism in history.
  • Dr Currie's isn' t the first anthropological study to use language phylogenies to shed light on cultural processes. (IELTS TUTOR giải thích: Nghiên cứu của tiến sĩ Currie không phải là nghiên cứu nhân chủng học đầu tiên sử dụng sự phát sinh các loại ngôn ngữ để làm sáng tỏ quá trình văn hóa)
  • It is music's lofty mission to shed light on the depths of the human heart. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE