Cách dùng "in consequence, as a consequence" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "in consequence, as a consequence" tiếng anh

Mang nghĩa"vì vậy, kết quả là"

=used for saying that one thing is the result of another/If one thing happens and then another thing happens in consequence or as a consequence, the second thing happens as a result of the first.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She has lived in France, and as a consequence speaks French fluently.
  • His departure was totally unexpected and, in consequence, no plans had been made for his replacement. 
  • Maternity services were to be reduced in consequence of falling birth rates. 
  • ... a time when many people are losing their jobs as a consequence of the recession
  • He has lived in France, and as a consequence speaks French fluently. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã sống ở Pháp, và vì thế nói tiếng Pháp một cách lưu loát)
  • Cancer arises as a consequence of accumulated mutations in somatic cells of an individual. (IELTS TUTOR giải thích: Ung thư phát sinh như là hậu quả của các đột biến được tích lũy ở các tế bào sinh dưỡng của một cá thể)
  • This is the fourth time that this has happened. As a consequence, we can't accept further watches from you. Đây là lần thứ tư việc này xảy ra. (IELTS TUTOR giải thích: Do vậy, chúng tôi không thể chấp nhận những đồng hồ khác nữa từ ông)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0