Giải thích idiom "throw something into the mix" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "throw something into the mix" tiếng anh

Mang nghĩa"làm cho một việc đã phức tạp nay phức tạp hơn"

=to add a factor to an already complicated situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In an overpopulated and underresourced world, who would choose to throw longevity into the mix?
  • After a busy day at school and extracurricular activities thrown into the mix, sitting down to complete homework can seem like a monumental task, causing some children to feel burnt out well before they reach the tough final years of school (IELTS TUTOR giải thích: Sau một ngày bận rộn và nhiều hoạt động ngoại khoá thì việc ngồi xuống làm bài tập được xem như là công việc vất vả khổng lồ. Điều này khiến một số trẻ cảm thấy kiệt sức trước khi bước vào những năm cuối cấp khó khăn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK