Giải thích idiom "skeleton in the cupboard​/​closet" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "skeleton in the cupboard​/​closet" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích idiom "skeleton in the cupboard​/​closet"

Mang nghĩa "chuyện dơ bẩn trong quá khứ cần che đậy"

=If you say that someone has a skeleton in the closet, or in British English a skeleton in the cupboard, you mean that they are keeping secret a bad or embarrassing fact about themselves/an embarrassing secret

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This is a skeleton in the cupboard. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là việc ô nhục phải che đậy)
  • A presidential candidate must have an immaculate past record, but most influential families have a skeleton in the cupboard somewhere. (IELTS TUTOR giải thích: Mỗi ứng cử viên Tổng thống phải có một hồ sơ về quá khứ trong sạch của họ, nhưng hầu hết những gia đình có ảnh hưởng đều có một bí mật xấu xa nào đó phải giấu giếm)
  • The press were all trying to uncover skeletons in the candidates’ closets.
  • On accepting the job, Maya assured her employers that she had no skeletons in the cupboard.
  • Most families have one or two skeletons in the closet.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK